Klüp Bilgileri: TÜBİTAK | 2023/2024 Ana Lig

Club Emblem - TÜBİTAK
Adres:


TÜBİTAK,
TÜBİTAK MAM PK. 21,
41470 Gebze / KOCAELİ 
Telefon 0262 677 20 00 Faks 0262 641 23 09
 

 Klüp Bilgileri:

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

 Tübitak kuruluşu Tübitak Tez-Koop İş (A) ve Tübitak Tez-Koop İş (B) olmak üzere 2 takımla ligimizde yer almaktadır.

24 Temmuz 1963 günü Resmi Gazete'de yayınlanan 278 sayılı özel kanun ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kurulması, ülkemizdeki bilimsel araştırma ve geliştirme yapılanma çabalarının en önemli örneğiydi. İlgili kanunun 2. maddesinin ilk paragrafında "Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek ve bu alanda çalışmak maksadıyla enstitüler kurmak" yazılmıştı ve bu ifade ise Marmara Araştırma Merkezi'nin kurulmasının ilk ciddi adımıydı. O gün için eldeki bilgi, deneyim ve olanaklar bir endüstriyel araştırma enstitüsünün hemen kurulmasına izin vermese de TÜBİTAK Bilim Kurulu ve Genel Sekreterliği kuruluş çalışmalarının tüm ayrıntıları ile etüt edilerek başlatılmasına karar verdi.

1966-1971

Hazırlıkların başlamasını takip eden iki yıl içinde kurulacak olan enstitüyü amaç, hedef, organizasyon ve gelişmesi yönünden bir bütün olarak ele alan "Araştırma Enstitüsü Raporu " tamamlandı ve endüstrinin ihtiyacı yönünde ayrı ayrı saptanmış; gerek temel gerekse uygulamalı bilim alanlarında aşağıda verilen bölümlerden oluşan bir "Merkezi Araştırma Enstitüsü"nün kurulması önerisi TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun incelemesine sunuldu.

Endüstriyel Araştırma Alanları

 • Malzeme
 • Prosesler ve Teknolojik Sistemler
 • Beslenme ve Gıda Teknolojisi
 • Kimya Endüstrisi
 • Elektronik Endüstrisi
 • Makine Endüstrisi
 • Yöneylem Araştırması

Temel Bilimler

 • Matematik Bilimleri
 • Yer ve uzay Bilimleri
 • Hayat Bilimleri
 • Madde Bilimleri

Temel amaç Türk Sanayii'ni en kısa zamanda dış ülkelerden bağımsız ve kendi kendine yeterli bir düzeye eriştirmekti. Uzun araştırmalar sonucunda enstitüden beklenecek hizmetler ve faaliyet alanları, yaygınlık ve öncelik derecelerine göre şöyle sıralandı:

 • Endüstriyel Hizmetler
 • Uygulamalı Bilimler Alanında Geliştirme ve Araştırma
 • Temel Bilimler

Bu süreçte, araştırma enstitüsünün yapısında uygulamalı bilimler alanında disiplinlere daha fazla ağırlık verilmesine dair olan fikirler daha kristalleşmiş ve benimsenmişti. Bu çerçevede, "Araştırma Enstitüsü Yatırım Projesi" Genel Sekreterlikçe hazırlanarak Bilim Kurulu'nun onayından sonra Devlet Planlama Teşkilatı'na sunuldu ve kabul edildi.

Bu süreçte, araştırma enstitüsünün yapısında uygulamalı bilimler alanında disiplinlere daha fazla ağırlık verilmesine dair olan fikirler daha kristalleşmiş ve benimsenmişti. Bu çerçevede, "Araştırma Enstitüsü Yatırım Projesi" Genel Sekreterlikçe hazırlanarak Bilim Kurulu'nun onayından sonra Devlet Planlama Teşkilatı'na sunuldu ve kabul edildi. İlk olarak Yöneylem Araştırma Ünitesi'nin 1965'de ODTÜ'de çalışmaya başlamasından sonra, çeşitli enstitü araştırma ünitelerinin tesis yapımını beklemeden kurulmaları; dış kuruluşlar ve üniversitelerde misafir olarak ilk hazırlık dönemi faaliyetlerini yürütmeleri bir prensip olarak kabul edildi ve bu dönem içinde sırasıyla;

 • 1968'de Elektronik Araştırma Enstitüsü ODTÜ'de,
 • 1968'de Malzeme Araştırma Enstitüsü İTÜ'de,
 • 1968'de Tatbiki Matematik Araştırma Ünitesi İTÜ'de,
 • 1970'de Beslenme ve Gıda Teknolojisi Araştırma Ünitesi Ege Üniversitesi'nde kuruldu.

1972-...

Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü'nün Gebze'de kurulması kararı 1972 yılında hayata geçti ve enstitü kendi çalışma mekanına kavuştu.

1973 yılından itibaren, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler; özellikle kamu kuruluşlarından alınan yeni araştırma projelerinin protokolleri ile sonuçlandı. 1975 yılı sonundan itibaren kuruluşun "Yerleşme Fazı" tamamlandı ve 1976 itibariyle "Gelişme Fazı"na girildi. İzleyen yıllarda uluslararası ilişkilerde UNIDO destek projelerine ek olarak NATO-SfS (Science for Stability: Kararlılık için Bilim) projesi kapsamında desteklenen projeler canlılığı artırdı. 1982-1984 yılları arasında sözleşmeli projelerde ve söz konusu projelerin gelirlerinde önemli artışlar yaşandı.
1991 yılı sonundan itibaren,   TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde (MAM) bir değişim süreci yaşanmaya başlandı.

Bu değişim sürecinde, TÜBİTAK MAM, endüstriyel araştırma ve geliştirmeyi stratejik hedeflerine esas aldı. Müşteri memnuniyeti, kalite ve verimlilik, çalışan memnuniyeti gibi Toplam Kalite Yönetimi kavramlarıyla ve anlayışıyla kurumun yönetilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı.

Sürekli gelişim istemi ve mükemmeliyetçilik TÜBİTAK MAM'da değişimin motoru oldu. Devamlı olarak gözden geçirilen organizasyon şeması, genişleyen kadro ve araştırma birimlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda, durmaksızın yolunu genişletecek şekilde yenilendi. Bu doğrultuda oluşturulan, katılan, ayrılan enstitüler sonuçta bugünkü yapılanma şemasında karar kıldı.

Gelişmelere paralel olarak, 1995 yılında Merkez Yönetim Kurulu'nun oluşturulmasıyla TÜBİTAK MAM daha dinamik ve yarı özerk bir kurum niteliğini kazanmış oldu.

2003 yılında "Kamuda Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi" teması ile gerçekleştirilen Sempozyum'da TÜBİTAK MAM, KALDER Ödül Yürütme Kurulu tarafından, BAŞARI ÖDÜLÜ ile ödüllendirildi.

Yıllar içinde en çok değişen olgu organizasyon şeması oldu. Günün şartlarına ve gereksinimlerine göre organizasyon yapısı sürekli gözden geçirildi ve yenilendi. Zaman içinde gerek kadro gerekse iş hacmi olarak genişleyen araştırma birimleri ayrı birer enstitü olarak tanımlandılar ve bu enstitülerin bazıları MAM' dan ayrıldılar (Elektronik Araştırma Bölümü, Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Gen Mühendisliği Araştırma Enstitüsü).

Daha sonra TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun 01.07.2006 tarih ve 144 sayılı toplantısında alınan karar kapsamında; TÜBİTAK'a doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren GMBE'nin Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü adı ile Marmara Araştırma Merkezi'ne yeniden bağlanması kararı alındı.

TÜBİTAK Bilim Kurulu?nun 23.12.2008 tarihli toplantısında kabul edilen TÜBİTAK MAM Yeni Yapılanma Şemasına göre 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Kimya ve Çevre Enstitüsü; Kimya Enstitüsü (KE) ve Çevre Enstitüsü (ÇE) adları ile iki ayrı enstitü olarak yapılandırıldı. Son olarak 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere MAM organizasyon şemasından Bilişim Teknolojileri Enstitüsü çıkarılması ve UEKAE organizasyon şemasına eklenmesine karar verildi.  

Böylece Marmara Araştırma Merkezi 7ayrı enstitünün faaliyet gösterdiği bir kurum haline geldi. TÜBİTAK MAM bünyesinde yer alan enstitüler şunlardır:

 • ÇEVRE ENSTİTÜSÜ
 • ENERJİ ENSTİTÜSÜ
 • GEN MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • GIDA ENSTİTÜSÜ
 • KİMYA ENSTİTÜSÜ
 • MALZEME ENSTİTÜSÜ
 • YER ve DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZ-KOOP İŞ SENDİKASI

Sendikamız 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası?na göre 10 numaralı İş Kolunda Kurulu bir işçi örgütüdür.
 
10 Nolu İş Kolu: Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar
Her türlü mali kuruluşlar, ticaret borsaları, ticaret ve sanayi odaları, birlikleri, kooperatifler, kredi esham ve tahvil borsaları, her türlü büro ve benzeri kuruluşlar ile dernekler, noterler, işçi ve işveren kuruluşları, her türlü sınai, tarımsal, kimyasal ve hayvansal maddelerin ve ürünlerin alımı ve satımı, eğitim kurumları, sahne, perde ve benzeri gösteri sanatları, müzik, resim, heykel, dekorasyon, edebiyat ve benzeri güzel sanatlarla ilgili işler. Sendikamız; kurulu olduğu iş kolunun en büyük sendikasıdır.
 
Sendikamız Organları
Genel Merkez Organları:
1) Sendika Genel Kurulu
2) Genel Yönetim Kurulu
3) Genel Denetim Kurulu
4) Genel Disiplin Kurulu
 
Şube Organları:
1) Şube Genel Kurulu
2) Şube Yönetim Kurulu
3) Şube Denetim Kurulu
4) Şube Disiplin Kurulu
 
Danışma Organları:
a) Başkanlar Kurulu
b) Şube Temsilciler Kurulu
c) İşyeri Temsilciler Kurulu

 
 
Kulüp Takımları
TÜBİTAK C (TBC)   TÜBİTAK (TUB)   TÜBİTAK A (TBA)   TÜBİTAK B (TBB)